BO&GRO
- FÆLLESHAVER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

OPGAVETYPE: Samskabelse, facilitering og lokal forankring af 5 sociale fælleshaver og to undervisningsorienterede haver i udsatte boligområder i Helsingør, over en projektperiode på tre år. Som fondsstøttet projekt, var der foruden selve projektudviklingen også et stort fokus på evaluering og ud-bredelse- og formidling af læring fra projektet, hvor Lyng bidrog som hhv. vært på en række faglige seminarer og oplægsholder på faglige konferencer.

 

ANSÆTTELSE: Boliggaarden, Helsingør (Lyng)

 

ANSVAR: Projektudvikling- og ledelse af BoGro-teamet, lokal mobilisering og samskabelse, evaluering og metodeudvikling, udbredelse og formidling.

 

PROJEKTØKONOMI: Støttet med 7,6 mio. af Nordea-fonden

 

EMNEORD: Sociale haver, fællesskab, naboskab, udsatte boligområder, sameksistens, demokratisk dannelse, konflikthåndtering, social kapital og empowerment.

RESUMÉ

I Danmark bor 1 million mennesker i almennyttige boligområder. 7.000 boligforeninger huser i dag en femtedel af den danske befolkning1 som følge af den offensive boligpolitik, der blev ført i 1960erne og 1970erne. Ambitionen var at øge velfærden ved at bygge store moderne lejligheder, så der var gode boliger til alle og skabe sammentømrede, lokale beboerdemokratier og stærke fællesskaber. Disse områder var dengang markører for velfærdsstatens tilstand – her skulle livet udfoldes. I dag ligger mange af arealerne ubrugte hen. De øde græsarealer skaber unaturlige pauser og afstand mellem mennesker. BoGro projektet sigtede mod en opblomstring af naboskabet i boligområderne, gennem fællesha-ver og fælles madlavning i det fri. Formålet var at vise en ny vej til sameksistens og trivsel i danske boligområder – at vise hvordan vi, ved at omdanne de grønne fællesarealer til nye fællesrum, kunne opbygge eller genskabe de naboskaber, som var tanken bag de almene boligområder. Hensigten var at skabe liv og anledning til at komme forbi, og derved løfte det lokale byliv og naboskab – både i de konkrete områder, for Helsingør som helhed og som kickstarter for lignende områder i hele Danmark.

Se film om projektet her: